Antimobbepolitik på Breum skole
 
Udarbejdet 2009
 
Det er ved lov besluttet, at alle skoler skal have en handleplan mod mobning.
 
På Breum skole prioriterer vi trivsel og glade børn højt.
Breum skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære.
Vi ved, at al læring trives bedst i trygge og glade rammer.
 
Nedenstående er udarbejdet af skolens bestyrelse og skolens ansatte og vedtaget i skoleåret 09/10.
 
Ved trivsel forstår vi:
 • At man er tryg.
 • At man har tillid til de voksne og hinanden.
 • At der er plads til forskellighed.
 • At have selvværd og vide man er accepteret.
 • At turde give sin mening til kende.
 • At der er ro og rum til læring.
 
Ved mobning forstår vi:
 
 • Udstødelse af en enkelt person fra et givet fællesskab
 • Gentagne negative handlinger overfor en bestemt person i længere tid .
 
 
En person er mobbet, når han elle hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede er tvunget til at være. F.eks. i en skole eller en SFO.
 
Ved negative handlinger kan der være tale om:
 
 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark eller andet lign.
 • Handlinger, ledsaget af ord, trusler, hån, eller andre sproglige ubehageligheder.
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus og andre kropslige udtryk, som synliggøre at vedkommende ikke bliver respekteret.
 
 
 
 
Mobiltelefon mobning og mobning i chatrooms(ex. Facebook)
 
 • En ny måde at mobbe på.
 • Mobningen flyttes fra et ydre rum til hjemmet.
 • Mobningen kan foregå mere skjult for voksne.
 
 
Vi arbejder med SMS og chatrooms mobning på flg. måde.
 
 • Ved at arbejde med og tale om, telefon og netkultur i klassens time.
 • Ved at inddrage emnet i skriftligt arbejde og i projekt arbejde.
 • Gøre brug af SSP materiale om emnet.
 
Eksempelvis arbejdes der med:
 
 • Hvad er forskellen på at tale ”face to face” og at sende en skriftlig besked?
 • Hvordan påvirker en ubehagelig sms eller en chatrooms besked modtageren?
 • Hvad er god telefon/sms og chatrooms stil?
 • Hvad er dårlig telefon/sms og chatrooms stil stil?
 
 
Hvad gør vi på Breum skole for at forebygge mobning?
 
 • Vi har tæt kontakt i vores skole/hjem samarbejde, så vi kan handle hurtigt, hvis en sag skulle opstå.
 • Vi har ansat en undervisningsassistent i indskolingen, som også har timer i skolens SFO.
 • Vi har projekt ”små venner- store venner ” i henholdsvis 0.- 5. klasse og 1. -6. klasse.
 • Vi benytter os af ”Trivselsprojekter” i klasserne efter behov.
      Både med intern og ekstern hjælp.
 • Vi arbejder med ”sproglig opmærksomhed” i form af en sproglig indsats i overbygningen. Vi kalder det at ”luge” ud i sproget.
 • Ligeledes benytter vi hos af ”Den varme stol”, ”Trin for trin”, ”Klassetrivsel” og andre trivselværktøjer.
 
 
 
 
Hvad gør vi helt konkret, hvis mobning konstateres og hvordan sikrer vi, at mobning ikke gentager sig?
 
 • Hvis en elev henvender sig om mobning, tages det op i klassens team, hvor der udveksles iagttagelser og/eller vurderinger.
 • Er der ingen konkrete henvendelser, men mistanke om mobning, tages det op i klassens team, hvor der udveksles iagttagelser og/eller vurderinger.
 • Teamet beslutter derefter en række konkrete initiativer så som,
 
 • Skoleledelsen orienteres eller inddrages direkte.
 • Samtale med mobbeofret og mobberne.
 • Tage kontakt til de impliceredes hjem.
 • Klassesnak(evt. antimobbe- og konfliktløsningsværktøjer og spil)
 • Pige/drenge møder.
 • Samtaler med enkelte børn i klassen.
 
Teamet/klassen følger op og evaluerer løbende de igangsatte tiltag.
 
 
Hvordan inddrager vi eleverne i arbejdet med at fremme den sociale trivsel?
 
 • Lader eleverne selv formulere reglerne i klassen/på holdet, så de føler et medansvar for at overholde reglerne og de fælles aftaler.
 • Snakke med eleverne om, at alle mennesker har ret til at være som de er og at der på Breum skole er der plads til alle, men ikke til alt.
 
 
Hvordan inddrager vi forældrene i arbejdet med at fremme den sociale trivsel?
 
 • Opfordrer forældre til at deltage i klassens sociale liv
 • Opfordrer til at der dannes forældreråd i alle klasser og at forældrerådene afholder sociale arrangementer for klassens familier.
 • Opfordrer forældrene til at tage kontakt til hinanden, specielt i ”svære” situationer.
 • Opfordrer forældre til at inviterer alle fra en klasse eller alle piger/drenge til fødselsdage og/eller andre sociale arrangementer.
 
 
 
Hvilke ressourcepersoner kan elever, forældre og ansatte henvende sig til med spørgsmål vedr. elevers sociale trivsel?
 
 • Lærere/pædagoger.
 • Skolens ledelse.
 • Kommunens PPR og AKT team.
 
Hvordan gør vi vores antimobbepolitik(trivselspolitik) kendt?
 
 • Lægger den skolens hjemmeside.
 • Tager emnet op på klasseforældremøderne.
 • Tager emnet på i skolens elevråd.
 • Tager emnet op i skolebestyrelsen.
 • Tager emnet op i klasserådene.
 
Hvornår og hvordan vil vi evaluere vores antimobbestrategi(trivselspolitik)?
 
 • Ved mundtlige drøftelser på teammøder/PRmøder.
 • Ved jævnligt at tage punktet op på klasseforældremøderne.
 • Ved drøftelse i skolebestyrelsen.
 • Senest ved udgangen af 2010 vil vi evaluere skolens antimobbepolitik.
 
 
 
 
 
 
 Stafetlog:
 
 • På Breum skole benyttes stafetlog for de elever hvor lærerne vurderer at der er behov for særlig opmærksomhed. Det kan f.eks. være pga. faglige eller sociale vanskeligheder.
 • Du kan læse mere om stafet log på Skive kommunes hjemmeside