Breum skole er overbygningsskole for Fursund og Jebjerg skoler - efter 6. klasse samles alle området unge på Breum skole i 7. - 9. klasse
 
I foråret mødes klasselærerne fra de 3 skole for at danne de nye klasser
 
Klassedannelse foregår efter principperne herfor:
     Antal (klasserne skal så vidt muligt være lige store)
     Køn (der skal så vidt muligt være lige mange drenge og piger i klasserne på årgangen)
     Pædagogiske og sociale hensyn
 
Konfirmationsforberedelse foregår torsdag morgen og eleverne på 7. årgang møder derfor først kl. 9.30
 
Forsikring
Skive Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Skive Kommune har ansvarsforsikring og som følge heraf er skader, hvor ansatte eller kommunen er erstatningspligtige, dækket. Husk som forælder skal du altid selv anmelde ulykkestilfælde m.v. til evt. privat tegnet ulykkesforsikring. Hvis dit barn er blevet påført skade af en anden, skal du som forælder selv rejse krav over for skadevolderens forældre. Det anbefales, såfremt du ikke allerede har tegnet en ulykkesforsikring at tegne en sådan, der dækker i alle døgnets timer og giver barnet størst mulig økonomisk hjælp i forbindelse med et ulykkestilfælde.
Bemærk! Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger eller inventar. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skolens sekretær. Ved skolestart får nye elever en gul forsikringsfolder fra Skive Kommune.

 
Børnenes ejendele
Daginstitutioner og skoler mv. bærer intet ansvar for de ejendele, som børnene måtte medbringe. Det gælder tøj, briller, smykker, legetøj, penge, elektronisk udstyr, cykler m.v. Daginstitutionerne og skolerne mv. har ej heller forsikring, der dækker børnenes ting.
Skader på dagplejens, skolens eller institutionens ting
Børn er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på dag-plejens eller institutionens bygninger eller inventar.